Učiteľ - ako zadať na vysvedčení len slovné hodnotenie bez známky?

Slovenčina

V internetovej žiackej knižke vyberte obdobie - vysvedčenie za 2. polrok.

Pokiaľ hodnotíte daný predmet len slovne a nehodnotíte známkou, zadajte v stĺpci "Vysvedčenie" písmeno "h", čo znamená "hodnotený slovne".
Je to informácia pre vás, že predmet je hodnotený slovne.


Na vysvedčení bude políčko pre známku vyškrtnuté (tu nastala zmena pokynu z Ministerstva školstva).
Slovné hodnotenie sa na tlačive 605 nachádza na zadnej časti vysvedčenia,


a na tlačive 606 na prednej časti vysvedčenia.

Všetky návody: Vysvedčenia 2020