Dáta školy - Zadávanie dát

Slovenčina   Ako môžem pridať učiteľov/triedy/predmety do EduPage?
Slovenčina   Import údajov
Slovenčina   Výmena / zmena učiteľa počas školského roka
Slovenčina   Ako nastaviť zvonenia?
Slovenčina   Ako zadať zmenu priezviska učiteľky?
Slovenčina   Môžu sa zadať údaje zapisovaného žiaka aj na školskej www stránke?
Slovenčina   Ako zadať zmenu triedneho učiteľa počas šk.roka?
Slovenčina   Ako zadať žiakovi prestup do inej triedy?
Slovenčina   Ako ošetriť hlásenie "Nie je možné odstrániť túto položku..."
Slovenčina   Ako zadať nepedagogického zamestnanca?


Dáta školy - Nastavenia hodín

Slovenčina   Prehľad a správa hodín
Slovenčina   Červené hodiny so zvončekom
Slovenčina   Ako zmeniť nastavenia hodiny?
Slovenčina   Schváliť hodinu
Slovenčina   Delenia hodín
Slovenčina   Ako kopírovať delenia na skupiny?
Slovenčina   Prepojenie delených hodín s rozvrhom
Slovenčina   Ako obnoviť hodinu (s plánom), ktorá bola omylom zmazaná
Slovenčina   Ako skryť prázdne riadky a stĺpce v prehľade
Slovenčina   Administrátor - ako pri hodinách pre semináre skopírovať študentov z rozvrhu?
Slovenčina   Administrátor - ako nastaviť žiakovi, že nechodí na predmet?
Slovenčina   Ako si môže administrátor vytlačiť zoznam žiakov na hodine?
Slovenčina   Ako urobiť rozvrh pre integrovaných žiakov s ľahším postihnutím - disponibilná hodina?


Dáta školy - Nastavenia hodín - Hodiny

Slovenčina   Učiteľ - hodiny - prehľad
Slovenčina   Učiteľ - čo je to "hodina" a ako si ju vytvoriť?
Slovenčina   Na čo je dobrá "hodina"?
Slovenčina   Hodiny z rozvrhu (so zvončekom)
Slovenčina   Ako zmeniť nastavenia hodiny?
Slovenčina   Ako zmazať hodinu?
Slovenčina   Ako obnoviť hodinu (s plánom), ktorú som si omylom zmazal?
Slovenčina   Vytváranie hodín pre delené alebo spájané triedy
Slovenčina   Ako si môžem skopírovať svoje hodiny (plány) z minulého školského roka?
Slovenčina   Ako pri vytváraní hodiny skopírovať svoj plán z minulého školského roka?
Slovenčina   Učím v jednej triede obidve skupiny. Mám si vytvoriť jednu hodinu alebo dve?
Slovenčina   Čo je oficiálna a neoficiálna hodina?
Slovenčina   Prepojenie delenej hodiny s názvom hodiny z rozvrhu
Slovenčina   Načo slúži nastavenie štandardného predmetu pri vytváraní hodiny?
Slovenčina   Môžem skopírovať zadelenie žiakov z minulého roka?
Slovenčina   Vytváranie hodín - maturitných seminárov
Slovenčina   Hodina s asistentom učiteľa
Slovenčina   Ako zobraziť v triednej knihe a v IŽK iba žiakov mojej skupiny?
Slovenčina   Ako vytlačiť zoznam žiakov?
Slovenčina   Zasadací poriadok
Slovenčina   Prečo mi pri hodine svieti červený výkričník?
Slovenčina   Ako skontrolujem, či mám v hodine vybratých správnych žiakov?
Slovenčina   Prečo žiaci vidia v rozvrhu hodiny, na ktoré nechodia?


Dáta školy - Nastavenia hodín - Hodiny - Špeciálne prípady

Slovenčina   Hodina s dvomi zložkami - napr. teória a cvičenia
Slovenčina   Učitelia sa v skupinách striedajú - ako si vytvoriť hodiny?
Slovenčina   Žiak zmení skupinu počas školského roka
Slovenčina   Celá a zároveň delená hodina v jednej triede - napr. prírodovedné predmety
Slovenčina   Hodina s viacerými zložkami - napríklad SJL - gramatika a literatúra
Slovenčina   Dvaja učitelia učia v jednej triede predmet delený na skupiny. Čo s plánom?
Slovenčina   Hodiny - odborný výcvik, majstri sa striedajú
Slovenčina   Ako vytvoriť rozvrh a hodiny pre malotriedky a triedy so žiakmi z viacerých ročníkov?


Dáta školy - Nastavenia hodín - Hodiny - Hodiny pre ŠKD a krúžky

Slovenčina   Učiteľ (družinár) - ako vytvoriť hodinu pre ŠKD?
Slovenčina   Učiteľ - ako vytvoriť hodinu pre krúžok?
Slovenčina   Učiteľ - prečo nevidím hodiny pre ŠKD/krúžok v rozvrhu a v triednej knihe?
Slovenčina   Učiteľ/družinár - ako si pripraviť plán pre ŠKD?
Slovenčina   Učiteľ - ako zapísať do triednej knihy vzdelávacie aktivity v ŠKD (náplň krúžku)?
Slovenčina   V jednom oddelení ŠKD sa striedajú dvaja družinári. Ako vytvoriť hodinu?
Slovenčina   Ako môže triedny učiteľ zadeliť žiakov svojej triedy na krúžky?
Slovenčina   Ako vytlačiť zoznam žiakov navštevujúcich krúžok?
Slovenčina   Učiteľ - Ako zadať učivo na týždeň?


Dáta školy - Nový školský rok

Slovenčina   Online test v prostredí EduPage ako kritérium prijímacích skúšok


Dáta školy - Nový školský rok - Elektronické prihlášky

Slovenčina   Elektronická prihláška do prvého ročníka - ako to celé funguje?
Slovenčina   Elektronická prihláška - ako začať?
Slovenčina   Ako môžem upraviť vzhľad prihlášky
Slovenčina   Ako umiestniť elektronickú prihlášku do menu na webstránke?
Slovenčina   Kde uvidím zoznam podaných prihlášok?
Slovenčina   Ako nastaviť v elektronickej prihláške ponuku cudzích jazykov?
Slovenčina   Ako môže rodič vytlačiť alebo zmeniť odoslanú prihlášku
Slovenčina   Ako v elektronickej prihláške nastaviť položku Elektronická schránka rodičov?
Slovenčina   Ako nastaviť v prihláške možnosť voľby medzi etikou a náboženskou výchovou?
Slovenčina   Ako pridám do novinky na webstránke odkaz na elektronickú prihlášku?
Slovenčina   Môžeme využívať elektronickú prihlášku, ak naša hlavná stránka je iná ako EduPage stránka?
Slovenčina   Používanie viacerých prihlášok na jednej škole
Slovenčina   Priradenie číselných identifikátorov (kódov) prihlasovaným žiakom
Slovenčina   Kde nájdem súbory nahraté k prihláške?
Slovenčina   Ako nastaviť, aby mohol rodič nahrať k prihláške súbor?
Slovenčina   Export údajov z podaných prihlášok


Dáta školy - Nový školský rok - Prijímacie skúšky na stredné školy - Základná škola

Slovenčina   Prijímacie skúšky na stredné školy 2020 - info pre ZŠ
Slovenčina   Ako môže ZŠ zadať prihlášky za žiaka?
Slovenčina   ZŠ - pohľad Naši žiaci
Slovenčina   ZŠ - už máme papierovú prihlášku od rodiča. Máme ju zadávať do EduPage?
Slovenčina   Ako môže ZŠ opraviť prihlášku, ktorú podal rodič?
Slovenčina   ZŠ - história podávaných prihlášok
Slovenčina   ZŠ - prehľad prihlášok podaných našimi žiakmi
Slovenčina   Ako prideliť výchovnému poradcovi právo na modul Prijímačky na SŠ?
Slovenčina   ZŠ - ako zistím, ktorí žiaci boli prijatí/neprijatí na SŠ?


Dáta školy - Nový školský rok - Prijímacie skúšky na stredné školy - Stredná škola

Slovenčina   Prijímacie skúšky na stredné školy 2020 - info pre SŠ
Slovenčina   Ako pridať odbory, ktoré naša stredná škola ponúka?
Slovenčina   Zadávanie kritérií prijímacieho konania pre ponúkané odbory
Slovenčina   Zadávanie cudzích jazykov v kritériách
Slovenčina   Ako upraviť údaje o odboroch a kritériách po zverejnení?
Slovenčina   Odbory s možnosťou duálneho vzdelávania
Slovenčina   Ako prideliť výchovnému poradcovi právo na modul Prijímačky na SŠ?
Slovenčina   Ako zadať uchádzačovi body za prospech a ďalšie kritériá?
Slovenčina   Čo znamenajú farebné políčka v záložke Poradie?
Slovenčina   Čo ak známky žiaka načítané systémom automaticky nie sú kompletné?
Slovenčina   Ako do zoznamu prihlásených žiakov pridať papierové prihlášky?
Slovenčina   Import prihlášok z excelu a z programu ŠVS Proforient
Slovenčina   Ako zadať známky z maďarského/ukrajinského jazyka v povinných predmetoch?
Slovenčina   Vyhodnotenie prijímacieho konania
Slovenčina   Ako odstrániť z poradovníka duplicitné prihlášky?
Slovenčina   Ako informovať rodiča o prijatí/neprijatí na strednú školu?
Slovenčina   Generovanie rozhodnutí o prijatí/neprijatí
Slovenčina   Kde nájdem podané odvolania neprijatých žiakov?
Slovenčina   Uchádzač - ako si pozrieť rozhodnutie o prijatí/neprijatí a ako dať vedieť SŠ, či na ňu nastúpim?
Slovenčina   Uchádzač - ako podať odvolanie v prípade neprijatia?
Slovenčina   Ako zaevidovať v systéme odvolanie a potvrdenie o nástupe, ktoré nám oznámili telefonicky alebo prišlo poštou?
Slovenčina   Ako doplniť chýbajúci email rodiča a poslať rozhodnutie znova?
Slovenčina   Rýchly import uchádzačov - len body za jednotlivé kritériá
Slovenčina   Môže škola poslať informáciu o prijatí/neprijatí, ak nemáme rozhodnutia vygenerované v EduPage?
Slovenčina   Prijímanie žiakov na odvolanie
Slovenčina   Tlač poradia
Slovenčina   Komunikácia s uchádzačmi/zákonnými zástupcami
Slovenčina   Ako informovať uchádzača, že bol prijatý na odvolanie?
Slovenčina   Ako rozumieť informáciám v stĺpci Potvrdenie o nastúpení a Odpoveď?
Slovenčina   Ako naimportovať výsledky prijímacieho konania do EduPage?
Slovenčina   Ako evidovať žiakov, ktorí sú prijatí, ale nenastúpia?
Slovenčina   Hromadné operácie s prihláškami
Slovenčina   Záložka Oznámenia
Slovenčina   Uchádzač prijatý na odvolanie - zmena potvrdenia o nástupe
Slovenčina   Tlač obálok na posielanie rozhodnutí
Slovenčina   Tlač už vygenerovaných rozhodnutí
Slovenčina   Ako poslať správu uchádzačom, aby si skontrolovali body za jednotlivé kritériá?
Slovenčina   Ako si vybrať sĺpce, ktoré sa majú zobrazovať v prehľade?
Slovenčina   Načítanie prijatých žiakov do aScAgendy


Dáta školy - Nový školský rok - Prijímacie skúšky na stredné školy - Stredná škola - Druhé kolo prijímacieho konania na SŠ

Slovenčina   Ako zverejniť odbory a počty voľných miest pre 2. kolo prijímacieho konania?
Slovenčina   Ako pridať prihlášky do 2. kola, ktoré prišli poštou/emailom?
Slovenčina   Ako zobraziť len účastníkov prihlásených na 2.kolo?
Slovenčina   Ako vyhodnotiť druhé kolo prijímacieho konania a vygenerovať rozhodnutia?


Dáta školy - Nový školský rok - Prijímacie skúšky na stredné školy - Stredná škola - Špecifiká pre osemročné gymnáziá

Slovenčina   OG - ako zadať kritériá prijímacieho konania?
Slovenčina   OG - rýchly import uchádzačov do EduPage
Slovenčina   OG - zadávanie bodov za jednotlivé kritériá
Slovenčina   Ako zistiť od uchádzačov termín prijímacej skúšky?
Slovenčina   Ako nastaviť žiakom konkrétny deň prijímacich skúšok a ako im ho oznámiť?
Slovenčina   Hromadné operácie s prihláškami
Slovenčina   Ako poslať pozvánku na prijímacie skúšky cez EduPage?
Slovenčina   Ako si označím, ktoré odpovede rodičov som už vybavil?
Slovenčina   Ako poslať správu uchádzačom, aby si skontrolovali body za jednotlivé kritériá?
Slovenčina   OG - Vyhodnotenie poradia uchádzačov, zadanie podmienok prijatia
Slovenčina   OG - Vyhodnotenie poradia pri rovnosti bodov
Slovenčina   Tlač obálok na posielanie rozhodnutí
Slovenčina   Tlač už vygenerovaných rozhodnutí
Slovenčina   Načítanie prijatých žiakov do aScAgendy


Dáta školy - Nový školský rok - Prijímacie skúšky na stredné školy - Žiak / rodič

Slovenčina   Ako sa môže žiak prihlásiť na strednú školu cez EduPage?
Slovenčina   Žiak - ako pridám prihlášku na druhú školu?