Platby - Všeobecné informácie

Slovenčina Modul Platby
Slovenčina Ako pridať zamestnancovi používateľské práva na modul platieb
Slovenčina Zoznam všetkých návodov pre modul Platby


Platby - Nastavenia

Slovenčina Nastavenie účtov školy
Slovenčina Ako zobraziť poplatky a platby žiakom / rodičom / učiteľom
Slovenčina Nastavenie platenia pomocou Viamo
Slovenčina Nastavenie automatického priraďovania platieb k užívateľom a k predpisom


Platby - Definovanie platobných predpisov

Slovenčina Vytvorenie nového predpisu v module platby
Slovenčina Vytvorenie modifikácie predpisu
Slovenčina Odosielanie správ (notifikácií) pri zmenách v predpisoch
Slovenčina Ako pridať žiakovi predpis
Slovenčina Ako odobrať žiakovi predpis
Slovenčina Ako zmeniť poplatok v predpise
Slovenčina Ako zmazať / zmeniť žiakovi poplatok za obdobie
Slovenčina História predpisu a záloha dát s možnosťou obnovy nastavení
Slovenčina Ako pridať modifikáciu žiakom nad/do 18 (3,4,5...) rokov
Slovenčina Ako vytvoriť predpis pre ŠKD


Platby - Platitelia

Slovenčina Ako žiakovi priradiť/zmeniť variabilný symbol
Slovenčina Tlačové zostavy, posielanie emailov, export do excelu
Slovenčina Tlač poplatkov a platieb žiakom
Slovenčina Prenos preplatkov za stravu z iného systému - ako nastaviť počiatočný kredit


Platby - Práca s prijatými platbami

Slovenčina Ako škola zaznamená prijaté platby do EduPage - ručne, import z excelu, z účtu, Viamo
Slovenčina Import platieb z bankového výpisu
Slovenčina Priraďovanie platieb žiakom
Slovenčina Zmena priradenia už priradenej platby
Slovenčina Priradenie platby viacerým platiteľom
Slovenčina Čo je kredit v module platieb
Slovenčina Vrátenie preplatkov - ako zadať používateľovi účet na vrátenie peňazí
Slovenčina Vrátenie preplatkov - ako vygenerovať hromadný platobný príkaz do banky
Slovenčina Vrátenie preplatkov - ako zaevidovať vrátenie preplatku/platby
Slovenčina Ako vytvárať rôzne prehľady a ich export do excelu


Platby - Hotovostné zbierky v triede

Slovenčina Učiteľ - vytvorenie peňažnej zbierky v hotovosti na školskú akciu (pre web)
Slovenčina Učiteľ - vytvorenie peňažnej zbierky v hotovosti na školskú akciu (pre mobilnú aplikáciu)
Slovenčina Učiteľ - vytvorenie predpisu cez prihlasovanie na kurzy - aj iným ako vlastným žiakom


Platby - Platby za stravu

Slovenčina Ako vytvoriť predpis pre školskú jedáleň
Slovenčina Záloha za stravu pre 'obedy zadarmo'
Slovenčina Viac predpisov za stravu pre rôzne skupiny stravníkov
Slovenčina Prenos preplatkov za stravu z iného systému - ako nastaviť počiatočný kredit
Slovenčina Čo je kredit v školskej jedálni
Slovenčina Ako nájsť a opraviť stravníka s nesprávne zadaným typom platiteľa
Slovenčina Vrátenie zálohy pre stravníka ukončeného počas školského roka
Slovenčina Ako na konci šk. roka zapnúť generovanie preplatku zo zálohy
Slovenčina Informácie ku koncoročnému vyúčtovaniu za stravu
Slovenčina Koncoročné vyúčtovanie za stravu
Slovenčina Interný prevod - úhrada nedoplatku na strave z preplatku na zálohe 3. typu


Platby - Prechod medzi školskými rokmi

Slovenčina Prechod do nového školského roka - modul PLATBY
Slovenčina Chcem zopakovať prenos preplatkov/nedoplatkov (opraviť počiatočný kredit)
Slovenčina Ako zmazať/obnoviť platiteľa v module Platby


Platby - Platby z pohľadu rodiča

Slovenčina Platby - čo má rodič platiť
Slovenčina Ako platiť školské poplatky z aplikácie EduPage cez bankové aplikácie
Slovenčina Chcem uhradiť poplatky v inej sume
Slovenčina Platby - farebné rozlíšenie poplatkov v mobilnej aplikácii
Slovenčina Ako si používateľ nastaví účet na vrátenie peňazí