Známky - Nastavenie IZK

Slovenčina Postup pre zriadenie internetovej žiackej knižky
Slovenčina Administrátor: základný prehľad
Slovenčina Ako nastaviť používateľské práva pre IŽK?
Slovenčina Ako pridať všetkým učiteľom právo na zapisovanie poznámok zo správania?
Slovenčina Ako zobrazovať/nezobrazovať známky na vysvedčení žiakom a rodičom?
Slovenčina Administrátor: Ako zmeniť spôsob známkovania
Slovenčina História žiackej knižky: Ako zistiť, kedy bola známka zadaná, zmenená alebo zmazaná?
Slovenčina Ako nastaviť iné delenie školského roka (trimestre, štvrťroky a pod.)
Slovenčina Ako zakázať editovanie známok po určenom termíne?
Slovenčina Ako nastaviť, aké známky sa zobrazujú žiakom a rodičom?
Slovenčina Typy hodnotenia - známky, body, percentá
Slovenčina Ako nastaviť dátum konca polroku v IŽK na EduPage stránke?
Slovenčina Ako prednastaviť udalosti v IŽK?
Slovenčina Ako si zadefinujem rozne stupnice pre vyhodnotenie?
Slovenčina Ako sa prepnúť do IŽK do minulého šk. roka ako administrátor?


Známky - Možnosti hodnotenia

Slovenčina Aké sú možnosti hodnotenia žiakov v prostredí EduPage?
Slovenčina Hodnotenie typu "Známky"
Slovenčina Hodnotenie typu "Známka vypočítaná z bodovej/percentuálnej hodnoty"
Slovenčina Hodnotenie typu "Body"
Slovenčina Hodnotenie typu "Body s informatívnou známkou"
Slovenčina Hodnotenie typu "Percentá"
Slovenčina Hodnotenie typu "Percentá vypočítané z bodovej hodnoty"
Slovenčina Hodnotenie typu "Percentá vypočítané z bodovej hodnoty s informatívnou známkou"
Slovenčina Priebežné slovné hodnotenie
Slovenčina Slovné hodnotenie žiakov
Slovenčina Môžem pri hodnotení žiakov kombinovať hodnotenie známkou s hodnotením pomocou bodov alebo percent?
Slovenčina Známky (hodnotenie) s rozličnou váhou. Ako sa počíta priemer?
Slovenčina Ako si zadefinujem stupnice pre vyhodnotenie?
Slovenčina Ako zadať žiakom extra body za aktivitu?
Slovenčina Učiteľ - ako zadať na vysvedčení známku aj slovný komentár z predmetu?
Slovenčina Učiteľ - ako zadať na vysvedčení len slovné hodnotenie bez známky?
Slovenčina Učiteľ - ako zadať na vysvedčení celkové slovné hodnotenie žiaka?
Slovenčina Administrátor - ako môžem skontrolovať slovné hodnotenie, ktoré zadali učitelia žiakom na vysvedčení?
Slovenčina Rozšírené nastavenia udalostí v IŽK
Slovenčina Ako si môžem nastaviť inú váhu známok ako sú ponúkané hodnoty?


Známky - Žiacka knižka - Všeobecné informácie

Slovenčina Ako môže učiteľ zadať známky?
Slovenčina Ako zadať známky (hodnotenie) cez mobilnú aplikáciu?
Slovenčina Ako zatriediť známky v žiackej knižke - vytváranie udalostí v IŽK
Slovenčina Ako vytvoriť novú udalosť v IŽK v mobilnej aplikácii?
Slovenčina Ako zadať v mobilnej aplikácii známky (hodnotenie) viacerým žiakom naraz?
Slovenčina Ako zadať žiakovi známku z písomky, na ktorej sa nezúčastnil?
Slovenčina Ako usporiadať udalosti v IŽK do stĺpcov?
Slovenčina Rozšírený mód na zadávanie/prezeranie známok
Slovenčina Ako zadať komentár ku známke?
Slovenčina Na čo slúžia kategórie v žiackej knižke?
Slovenčina Ako môže triedny učiteľ prezerať/zadávať známky žiakov vo svojej triede na vysvedčení?
Slovenčina Ako môžem zadať známku na vysvedčení?
Slovenčina Ako sa vypočítajú známky na vysvedčení?
Slovenčina Ako zobraziť/skryť komentáre k známkam a iné detaily známok?
Slovenčina Ako najrýchlejšie zistiť či bola známka podpísaná rodičom?
Slovenčina Ako odlíšiť niektoré známky farbami
Slovenčina Ako zmeniť nastavenia žiackej knižky?
Slovenčina Ako môžem zadať známku na štvrťrok?
Slovenčina Ako vytvoriť udalosť v IŽK na celý školský rok
Slovenčina Ako vytlačiť klasifikačnú správu triedy a iné zostavy?
Slovenčina Ako zadať známky na vysvedčení, ak nepoužívame IŽK?
Slovenčina Ako sa vypočíta priemer, ak učiteľ používa kategórie s vážením
Slovenčina Ako zobraziť detaily existujúcej známky?
Slovenčina Porovnávacie štatistiky výsledkov žiakov
Slovenčina Ako zadať hodnotenie opravnej previerky?
Slovenčina Internetová žiacka knižka - prehľad
Slovenčina Ako zobraziť v triednej knihe a v IŽK iba žiakov mojej skupiny?
Slovenčina Ako natočiť hlavičky stĺpcov v IŽK?


Známky - Žiacka knižka - Možnosti hodnotenia

Slovenčina Aké sú možnosti hodnotenia žiakov v prostredí EduPage?
Slovenčina Hodnotenie typu "Známky"
Slovenčina Hodnotenie typu "Známka vypočítaná z bodovej/percentuálnej hodnoty"
Slovenčina Hodnotenie typu "Body"
Slovenčina Hodnotenie typu "Body s informatívnou známkou"
Slovenčina Hodnotenie typu "Percentá"
Slovenčina Hodnotenie typu "Percentá vypočítané z bodovej hodnoty"
Slovenčina Hodnotenie typu "Percentá vypočítané z bodovej hodnoty s informatívnou známkou"
Slovenčina Priebežné slovné hodnotenie
Slovenčina Slovné hodnotenie žiakov
Slovenčina Môžem pri hodnotení žiakov kombinovať hodnotenie známkou s hodnotením pomocou bodov alebo percent?
Slovenčina Známky (hodnotenie) s rozličnou váhou. Ako sa počíta priemer?
Slovenčina Ako si zadefinujem stupnice pre vyhodnotenie?
Slovenčina Ako zadať žiakom extra body za aktivitu?
Slovenčina Učiteľ - ako zadať na vysvedčení známku aj slovný komentár z predmetu?
Slovenčina Učiteľ - ako zadať na vysvedčení len slovné hodnotenie bez známky?
Slovenčina Učiteľ - ako zadať na vysvedčení celkové slovné hodnotenie žiaka?
Slovenčina Administrátor - ako môžem skontrolovať slovné hodnotenie, ktoré zadali učitelia žiakom na vysvedčení?
Slovenčina Rozšírené nastavenia udalostí v IŽK
Slovenčina Ako si môžem nastaviť inú váhu známok ako sú ponúkané hodnoty?


Známky - Žiacka knižka - Správanie, poznámky, pochvaly

Slovenčina Ako môžem zadať poznámky/pochvaly?
Slovenčina Zadávanie poznámok v mobilnej aplikácii
Slovenčina Ako môže učiteľ zadať poznámku zo správania žiakom v triede, ktorú neučí?
Slovenčina Ako zadať výchovné opatrenia: pochvaly, pokarhania...
Slovenčina Ako si môže triedny učiteľ pozrieť poznámky žiakov svojej triedy?
Slovenčina Ako môže učiteľ zadať žiakom hromadne 1 zo správania na vysvedčení?
Slovenčina Poznámka na nápravu
Slovenčina Pravidlá pre automatické pridávanie výchovných opatrení na základe pochvál/poznámok
Slovenčina Ako zadať podmienečné vylúčenie zo štúdia?
Slovenčina Ako vytlačiť rozhodnutie a prideliť mu archívne číslo?
Slovenčina Ako vytlačiť naraz rovnaký typ rozhodnutia?
Slovenčina Ako zadať napomenutie pre slabý prospech?


Známky - Žiacka knižka - Kompetencie

Slovenčina Učiteľ - Ako zadať a nastaviť kompetencie
Slovenčina Ako umožniť žiakom sebahodnotenie kompetencií?
Slovenčina Admin - Ako zadať a nastaviť kompetencie konkrétnej hodine
Slovenčina Ako skopírovať kompetencie z jednej hodiny do ďalších paralelných hodín?
Slovenčina Hodnotenie úrovne kompetencií u žiaka