ETK - príprava na nový školský rok

English Slovenčina Čeština

1. Aktualizácia údajov
Každoročne pred začiatkom školského roka by mal administrátor aktualizovať databázu údajov o žiakoch, učiteľoch, triedach a predmetoch.
Aktualizácia údajov o žiakoch, učiteľoch, triedach a predmetoch v aScAgende

2. Skontrolujte, či máte správne vytvorený rozvrh
Pre správne fungovanie triednej knihy (ETK) je kľúčové mať správny vytvorený rozvrh. Hodiny v triednej knihe sa učiteľovi i žiakovi zobrazujú na základe aktuálneho rozvrhu. Taktiež to, či sa učiteľovi v triednej knihe pri hodinách zobrazujú tí správni žiaci, súvisí s rozvrhom.

Typické situácie, kde sa najčastejšie vyskytujú chyby pri vytváraní rozvrhu:

a) Delené hodiny
Delené hodiny sú tie, kde sa trieda delí na skupiny, napr. na cudzích jazykoch. Ako vytvárať delenia v triede?

V rozvrhu je potrebné delené hodiny zadať presne tak, ako je to v realite. Tj. konkrétny učiteľ učí konkrétny predmet určenú skupinu žiakov.
Ako zadať učiteľovi delené hodiny?

b) Spájané hodiny
Spájané hodiny sú také, keď má učiteľ na hodine žiakov z viacerých tried, napr. na hodine TV sa spájajú chlapci z dvoch tried. Iný učiteľ zase má na hodine TV dievčatá spojené z týchto dvoch tried.
Typická situácia: Telesná výchova ako spojená hodina pre chlapcov a dievčatá z dvoch tried:

Častou situáciou pri tvorbe rozvrhu je, že si rozvrhár zjednoduší situáciu a zadá delené alebo spájané hodiny ako jednu kartičku s dvomi učiteľmi. Pokiaľ škola nepoužíva triednu knihu, zdá sa byť toto riešenie v poriadku. Avšak akonáhle začne škola používať triednu knihu, nebude jasné, ktorý učiteľ učí ktorých žiakov. Ešte väčší problém nastane v suplovaní. Nebude možné zadať suplovanie za učiteľa, ktorý učí jednu skupinu žiakov.

3. Publikovanie rozvrhu
Váš finálny rozvrh nezabudnite vypublikovať. S publikovaním rozvrhu nemusíte čakať až do septembra, môžete ho vypublikovať už na konci augusta. Vypublikovaný rozvrh zjednoduší vašim učiteľom vytváranie hodín.
Ako môžem publikovať rozvrh pre rodičov/študentov?

Zadajte dátum, od ktorého bude rozvrh platný. Od tohto dátumu sa v ETK začnú učiteľom i žiakom zobrazovať hodiny.
Ako zistím, ktorý rozvrh je platný?
Kedy pri ukladaní rozvrhu zvoliť možnosť Prepísať, kedy Uložiť?

Na začiatku školského roka sa, samozrejme, môže rozvrh často meniť. Nie je to problém. Hocikedy môžete vypublikovať zmenený rozvrh od nového dátumu. Nemusíte čakať s publikovaním až do momentu, keď bude rozvrh finálny.

Pozn 1: Ak vám pri publikovaní rozvrhu systém vyhlási, že niektoré dáta nemáte prepojené, odporúčame dáta medzi rozvrhmi a EduPage prepojiť: Ako môžem synchronizovať dáta medzi rozvrhmi a EduPage?

Pozn 2: Ešte pred publikovaním rozvrhu môžete poslať učiteľom návrh rozvrhu na pripomienkovanie: Ako môžem poslať rozvrh učiteľom

4. Vytváranie hodín
Na začiatku školského roka si musí učiteľ vytvoriť hodiny, ktoré bude tento školský rok učiť. Hodina je kombináciou predmetu a triedy, resp. predmetu a skupiny žiakov (v prípade delených hodín).

Na hodinu je naviazaný tematický plán, vytváranie príprav. Bez vytvorenej hodiny nie je možné zadávať známky, domáce úlohy a iné.
Učiteľ - čo je to hodina a ako si ju vytvoriť?

Ukážeme si dve situácie, ktoré pri vytváraní hodín môžu nastať:

a) Na škole máte už hotový a vypublikovaný rozvrh:
Vypublikovaný rozvrh zjednoduší vašim učiteľom vytváranie hodín. Hodiny si vytvoria jednoducho kliknutím na ikonu chýbajúcich hodín z rozvrhu.
Chýbajúce hodiny z rozvrhu (hodiny so zvončekom)

b) Rozvrh ešte nie je hotový alebo ešte nie je vypublikovaný:
Vaši učitelia si môžu hodiny pripravovať aj pred zverejnením rozvrhu, napr. už počas prázdnin. Zadávať plány, vytvárať si k témam plánu materiály. Keď potom vypublikujete rozvrh, EduPage pochopí, že napr. vytvorenú hodinu matematiky v 5.A má prepojiť s hodinou matematiky v 5.A z rozvrhu.

Trošku komplikovanejšie je to pri delených a spájaných hodinách. Aj v tomto prípade si môže učiteľ vytvoriť hodinu dopredu. Avšak po vypublikovaní rozvrhu je nutné prepojiť túto svoju hodinu s názvom skupiny v rozvrhu a vybrať si žiakov, ktorí na hodinu chodia. V opačnom prípade sa nebudú v triednej knihe a IŽK zobrazovať správni žiaci.
Prepojenie delenej hodiny s názvom hodiny z rozvrhu

Administrátor má v každej chvíli prehľad o vytvorených hodinách: Prehľad a správa hodín
Takisto môže administrátor skontrolovať zadelenia žiakov do skupín: Prehľad o deleniach hodín
Nastavenia hodín - administrátor

5. Vytváranie hodín pre ŠKD a krúžky
Administrácia krúžkov na začiatku školského roka

6. Ako zadať začiatok školského roka v triednej knihe
Ako zadať do triednej knihy začiatok školského roka?

7. Prehľad informácií o vyučovaní
Administrátor EduPage má v každej chvíli prehľad informácií o hodinách, žiakoch, kontách, používateľských právach a iné.
Systém administrátorovi ukáže chýbajúce hodiny, žiakov, ktorí nie sú správne zadelení v skupinách, chýbajúce žiacke či rodičovské kontá a iné užitočné informácie.
Prehľad administrátora (hodiny, žiaci, kontá)

Ďalšie návody: Nový školský rok - administrátor