Ako si vytvoriť prehľad platných vyhlásení o bezinfekčnosti (kritérium: platnosť testu)

V module Žiadosti/Vyhlásenia je možné pomocou funkcie 'Kto odovzdal' vytvoriť si okrem prehľadu študentov, ktorí Vyhlásenie o bezinfekčnosti nepodali v elektronickej forme aj prehľad platných vyhlásení o bezinfekčnosti po zohľadnení dátumu vykonania testu .
Na úvodnej obrazovke zvoľte modul Žiadosti/Vyhlásenia.

V hornom menu kliknite na možnosť 'Kto odovzdal' a vyberte 'Σ - Dátum vykonania testu'

Otvorí sa nové okno s prehľadom. Kritériom vytvorenia zoznamu platných vyhlásení je
1.) dátum, resp. obdobie určujúce platnosť vyhlásenia, t.j. obdobie v ktorom bolo vyhlásenie podané - s názvom 'Platnosť' a
2.) dátum vykonania testu určujúci platnosť testu s názvom 'Dátum vykonania testu nie starší ako'.

Je dôležité správne zvoliť dátum 'Platnosť'. (Príklad: po dvojtýždňovom zatvorení žiaci opäť nastupújú do školy. Je potrebné podať znova vyhlásenie aj v prípade, že si predtým žiak uplatnil výnimku. Ak by sa správne nenastavili dátumy platnosti vyhlásenia, prehľad chýbajúcich vyhlásení nezobrazí žiakov, ktorí si v minulosti upatňovali výnimku.)
Výberom 'Dátumu vykonania testu nie staršieho ako' - teda zadávaním najstaršieho možného dátumu vykonania testu tak, aby vyhlásenie bolo ešte platné a škola ho smie akceptovať, je možné používať tento prehľad aj v prípade zmene podmienky dĺžky platnosti testu, t.j. 7, 14, 21dní...

Zoznam vygenerujete potvrdením tlačidla 'Obnoviť'.
Zobrazený prehľad je usporiadaný podľa tried. V druhom stĺpci sumarizuje, koľkí z celkového počtu žiakov v triede majú platné Vyhlásenie o bezinfekčnosti ku zisťovanému dátumu (teda počet žiakov, ktorí majú platný test alebo výnimku). V poslednom stĺpci je menovitý zoznam žiakov, ktorí vyhlásenie o bezinfekčnosti neodovzdali alebo je ich vyhlásenie neplatné kvôli testu vykonanému dávnejšie ako je potrebné.

Rozdiel medzi prehľadom Kto vyhlásenie odovzdal a Kto má platné vyhlásenie o bezinfekčnosti sa bude líšiť v menách žiakov, ktorí vyhlásenie síce odovzdali, ale potrebujú podať nové s aktuálnejším výsledkom testu:


Triedny učiteľ vidí prehľad za svoju triedu. Administrátor si môže vytvoriť prehľad za všetky triedy alebo za zamestnancov školy.
Prehľad je možné si vytlačiť:

Táto funkcia nie je dostupná v EduPage mobilnej aplikácii.