Korona vyučovanie - jar 2020

Slovenčina   Ako vyučovať cez EduPage na diaľku?
Slovenčina   Slovné hodnotenie žiakov


Korona vyučovanie - jar 2020 - Dobrovoľné vyučovanie pre žiakov

Slovenčina   Ako vytvoriť konzultáciu pre žiakov, aby sa mohli prihlásiť na konkrétny čas?
Slovenčina   Ako zistiť záujem o nástup do školy? Pomocou preddefinovanej akcie.
Slovenčina   Ako prevziať žiakov prihlásených na dobrovoľné vyučovanie do ETK?
Slovenčina   Ako vytvoriť hodiny v ETK pre žiakov, ktorí sa zúčastnia dobrovoľného vyučovania?
Slovenčina   Ako riešiť dochádzku žiakov v čase korony?
Slovenčina   ETK - otázky a odpovede v čase dobrovoľného vyučovania


Korona vyučovanie - jar 2020 - Prijímacie skúšky na stredné školy - Základná škola

Slovenčina   Prijímacie skúšky na stredné školy 2020 - info pre ZŠ
Slovenčina   Ako môže ZŠ zadať prihlášky za žiaka?
Slovenčina   ZŠ - pohľad Naši žiaci
Slovenčina   ZŠ - už máme papierovú prihlášku od rodiča. Máme ju zadávať do EduPage?
Slovenčina   Ako môže ZŠ opraviť prihlášku, ktorú podal rodič?
Slovenčina   ZŠ - história podávaných prihlášok
Slovenčina   ZŠ - prehľad prihlášok podaných našimi žiakmi
Slovenčina   Ako prideliť výchovnému poradcovi právo na modul Prijímačky na SŠ?
Slovenčina   ZŠ - ako zistím, ktorí žiaci boli prijatí/neprijatí na SŠ?


Korona vyučovanie - jar 2020 - Prijímacie skúšky na stredné školy - Stredná škola

Slovenčina   Prijímacie skúšky na stredné školy 2020 - info pre SŠ
Slovenčina   Ako pridať odbory, ktoré naša stredná škola ponúka?
Slovenčina   Zadávanie kritérií prijímacieho konania pre ponúkané odbory
Slovenčina   Zadávanie cudzích jazykov v kritériách
Slovenčina   Ako upraviť údaje o odboroch a kritériách po zverejnení?
Slovenčina   Odbory s možnosťou duálneho vzdelávania
Slovenčina   Ako prideliť výchovnému poradcovi právo na modul Prijímačky na SŠ?
Slovenčina   Ako zadať uchádzačovi body za prospech a ďalšie kritériá?
Slovenčina   Čo znamenajú farebné políčka v záložke Poradie?
Slovenčina   Čo ak známky žiaka načítané systémom automaticky nie sú kompletné?
Slovenčina   Ako do zoznamu prihlásených žiakov pridať papierové prihlášky?
Slovenčina   Import prihlášok z excelu a z programu ŠVS Proforient
Slovenčina   Ako zadať známky z maďarského/ukrajinského jazyka v povinných predmetoch?
Slovenčina   Vyhodnotenie prijímacieho konania
Slovenčina   Ako odstrániť z poradovníka duplicitné prihlášky?
Slovenčina   Ako informovať rodiča o prijatí/neprijatí na strednú školu?
Slovenčina   Generovanie rozhodnutí o prijatí/neprijatí
Slovenčina   Kde nájdem podané odvolania neprijatých žiakov?
Slovenčina   Uchádzač - ako si pozrieť rozhodnutie o prijatí/neprijatí a ako dať vedieť SŠ, či na ňu nastúpim?
Slovenčina   Uchádzač - ako podať odvolanie v prípade neprijatia?
Slovenčina   Ako zaevidovať v systéme odvolanie a potvrdenie o nástupe, ktoré nám oznámili telefonicky alebo prišlo poštou?
Slovenčina   Ako doplniť chýbajúci email rodiča a poslať rozhodnutie znova?
Slovenčina   Rýchly import uchádzačov - len body za jednotlivé kritériá
Slovenčina   Môže škola poslať informáciu o prijatí/neprijatí, ak nemáme rozhodnutia vygenerované v EduPage?
Slovenčina   Prijímanie žiakov na odvolanie
Slovenčina   Tlač poradia
Slovenčina   Komunikácia s uchádzačmi/zákonnými zástupcami
Slovenčina   Ako informovať uchádzača, že bol prijatý na odvolanie?
Slovenčina   Ako rozumieť informáciám v stĺpci Potvrdenie o nastúpení a Odpoveď?
Slovenčina   Ako naimportovať výsledky prijímacieho konania do EduPage?
Slovenčina   Ako evidovať žiakov, ktorí sú prijatí, ale nenastúpia?
Slovenčina   Hromadné operácie s prihláškami
Slovenčina   Záložka Oznámenia
Slovenčina   Uchádzač prijatý na odvolanie - zmena potvrdenia o nástupe
Slovenčina   Tlač obálok na posielanie rozhodnutí
Slovenčina   Tlač už vygenerovaných rozhodnutí
Slovenčina   Ako poslať správu uchádzačom, aby si skontrolovali body za jednotlivé kritériá?
Slovenčina   Ako si vybrať sĺpce, ktoré sa majú zobrazovať v prehľade?
Slovenčina   Načítanie prijatých žiakov do aScAgendy


Korona vyučovanie - jar 2020 - Prijímacie skúšky na stredné školy - Stredná škola - Druhé kolo prijímacieho konania na SŠ

Slovenčina   Ako zverejniť odbory a počty voľných miest pre 2. kolo prijímacieho konania?
Slovenčina   Ako pridať prihlášky do 2. kola, ktoré prišli poštou/emailom?
Slovenčina   Ako zobraziť len účastníkov prihlásených na 2.kolo?
Slovenčina   Ako vyhodnotiť druhé kolo prijímacieho konania a vygenerovať rozhodnutia?


Korona vyučovanie - jar 2020 - Prijímacie skúšky na stredné školy - Stredná škola - Špecifiká pre osemročné gymnáziá

Slovenčina   OG - ako zadať kritériá prijímacieho konania?
Slovenčina   OG - rýchly import uchádzačov do EduPage
Slovenčina   OG - zadávanie bodov za jednotlivé kritériá
Slovenčina   Ako zistiť od uchádzačov termín prijímacej skúšky?
Slovenčina   Ako nastaviť žiakom konkrétny deň prijímacich skúšok a ako im ho oznámiť?
Slovenčina   Hromadné operácie s prihláškami
Slovenčina   Ako poslať pozvánku na prijímacie skúšky cez EduPage?
Slovenčina   Ako si označím, ktoré odpovede rodičov som už vybavil?
Slovenčina   Ako poslať správu uchádzačom, aby si skontrolovali body za jednotlivé kritériá?
Slovenčina   OG - Vyhodnotenie poradia uchádzačov, zadanie podmienok prijatia
Slovenčina   OG - Vyhodnotenie poradia pri rovnosti bodov
Slovenčina   Tlač obálok na posielanie rozhodnutí
Slovenčina   Tlač už vygenerovaných rozhodnutí
Slovenčina   Načítanie prijatých žiakov do aScAgendy


Korona vyučovanie - jar 2020 - Prijímacie skúšky na stredné školy - Žiak / rodič

Slovenčina   Ako sa môže žiak prihlásiť na strednú školu cez EduPage?
Slovenčina   Žiak - ako pridám prihlášku na druhú školu?


Korona vyučovanie - jar 2020 - Maturita, záverečné skúšky

Slovenčina   Administratívny výpočet známky na maturitnom vysvedčení
Slovenčina   Ako odošlem administratívne vypočítané známky študentom?
Slovenčina   Ako študent uvidí svoju vypočítanú známku a ako ju môže akceptovať?
Slovenčina   Ako škola zadá, či sa študent zúčastní internej maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu?
Slovenčina   Ako študent oznámi škole, či chce maturovať z dobrovoľného predmetu?
Slovenčina   Ako zadať známky z predmetov, ktoré nie je možné načítať automaticky?
Slovenčina   Ako škola zistí, ktorí študenti chcú maturovať z dobrovoľných predmetov?
Slovenčina   Do priemeru nechceme započítavať známky z niektorých ročníkov alebo z niektorých predmetov
Slovenčina   Pre rôzne odbory má predmet rôzne príbuzné predmety. Ako ich zadať?
Slovenčina   Záverečné skúšky
Slovenčina   Ako vytlačiť/exportovať údaje kvôli podpisu maturitnou komisiou?
Slovenčina   Definitívna známka


Korona vyučovanie - jar 2020 - Vysvedčenia 2020

Slovenčina   Učiteľ - ako zadať na vysvedčení známku aj slovný komentár z predmetu?
Slovenčina   Učiteľ - ako zadať na vysvedčení len slovné hodnotenie bez známky?
Slovenčina   Učiteľ - ako zadať na vysvedčení celkové slovné hodnotenie žiaka?
Slovenčina   Administrátor - ako môžem skontrolovať slovné hodnotenie, ktoré zadali učitelia žiakom na vysvedčení?
Slovenčina   Kde zadať údaje do kolonky "Úroveň SKKR/EKR (EQF)", ktorá je na vysvedčeniach?
Slovenčina   Ako zadá slovné hodnotenie k predmetom na vysvedčení škola, ktorá nepoužíva IŽK?
Slovenčina   Usmernenie k celkovému hodnoteniu žiaka v školskom roku 2019/2020
Slovenčina   Vysvedčenia s dvojjazyčným slovným hodnotením


Korona vyučovanie - jar 2020 - Triedna kniha a dochádzka 2020

Slovenčina   Tlač triednej knihy a dochádzky 2020
Slovenčina   Uzavretie dochádzky na vysvedčení v aSc Agende
Slovenčina   Výkaz o dochádzke žiakov počas dobrovoľného vyučovania pre SP
Slovenčina   Výkaz o žiakoch nezúčastnených na vyučovaní pre SP
Slovenčina   Výkaz pre SP - škola s viacerými zložkami


Korona vyučovanie - jar 2020 - Výkaz práce učiteľa na EduPage počas karantény

Slovenčina   Výkaz práce učiteľa na EduPage (napr. počas karantény)
Slovenčina   Administrátor - prehľad o práci učiteľov na EduPage (napr. počas karantény)