Slovenčina

Pre zadávanie slovného hodnotenia z konkrétneho predmetu si prečítajte návod: help.edupage.org/?lang_id=8&id=u824

Celkové slovné hodnotenie sa nachádza na zadnej časti vysvedčenia v časti "Slovné hodnotenie alebo slovný komentár".

Celkové slovné hodnotenie sa zadáva v predmete "Správanie", v období "vysvedčenie za 2.polorok".
V poslednom stĺpci Doložka/celkové hodnotenie a komentár kliknite na ikonu ceruzky.


Môžete zadať hodnotenie.

Pozn:
Na to, aby učiteľ mohol zadávať celkové slovné hodnotenie žiaka, potrebuje mať pridelené právo na editovanie známok zo správania.
Triedny učiteľ má vo svojej triede toto právo automaticky.
Ako pridať všetkým učiteľom právo na zapisovanie poznámok zo správania?

Pozn.: Známky zo správania môžete zapisovať cez rozšírený mód:

Všetky návody: help.edupage.org/?lang_id=8&p=u1/u268/u828